Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne

s_medyczneJest organizacją ponadwyznaniową o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą chrześcijan ewangelicznie wierzących, będących pracownikami służby zdrowia oraz studentami akademii medycznych.

Naszym celem jest:

* Zwiastowanie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela każdego człowieka (Jan 3; 2 Kor. 5:17)
* Upowszechnianie i pogłębianie znajomości Pisma Świętego – najwyższego i rozstrzygającego autorytetu w sprawach wiary i postępowania (2 Tym. 3:16-17; Gal. 1:8-9)
* Rozwijanie i pogłębianie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem – jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem (Jan 14:6; Dz. Ap. 4:12; 1 Tym. 2:5)
* Rozpowszechnianie wśród pracowników służby zdrowia biblijnych zasad etyki chrześcijańskiej
* Pomoc chrześcijańskim pracownikom służby zdrowia w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego
* Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy specjalistami różnych dziedzin medycyny
* Promocja ochrony zdrowia i opieki społecznej
* Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym oraz niesienie pomocy potrzebującym
* Wspieranie działalności lokalnych kościołów oraz współpraca w zakresie poradnictwa i szkoleń

Powyższe cele realizujemy poprzez:

* Organizowanie kursów, konferencji, obozów studenckich, wykładów i seminariów o tematyce będącej w centrum zainteresowania środowisk medycznych
* Organizowanie akcji służących promocji zdrowia i profilaktyce
* Wydawanie i rozpowszechnianie broszur, czasopism, książek
* Współpracę z lokalnymi kościołami, organizacjami medycznymi i społecznymi

Ewangelię Jezusa Chrystusa, stanowiącą odpowiedź nie tylko na globalne problemy całej ludzkości, lecz również na cierpienie, ból, samotność i rozpacz indywidualnego człowieka, zanosimy powierzonym naszej opiece osobom chorym, umierającym, dotkniętym wszelkiego rodzaju patologiami społecznymi.

Przykład Jezusa Chrystusa, którego współczucie dla chorych wyrażało się nie tylko w szlachetnych uczuciach, lecz również w niesieniu praktycznej, natychmiastowej i skutecznej pomocy, stanowi dla nas wzór, który pragniemy naśladować w naszej codziennej pracy wśród pacjentów.

Pragnąc, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna i wszechstronna, jako członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego duży nacisk kładziemy na całościową opiekę nad pacjentem – nad jego ciałem, duszą i duchem, na zdobywanie wysokich umiejętności zawodowych oraz uczciwość i rzetelność w codziennej pracy w naszych środowiskach.

Jezus Chrystus przebywając na ziemi, uzdrawiał chorych. Uzdrowienie fizyczne szło jednak zawsze w parze z uzdrowieniem duszy i ducha człowieka. Krocząc śladem Jezusa pragniemy postępować tak jak On. Dążeniem naszym jest być jak najbliżej naszego Pana i Zbawiciela, by móc innym – zarówno chorym, jak i kolegom w pracy – nieść tę samą miłość, pomoc i wsparcie, jakie On – żyjący Bóg – okazał nam osobiście i wszystkim tym, których dotykał, gdy 2000 lat temu chodził po tej ziemi.

Informacja o stowarzyszeniu ze strony: http://www.chsm.org.pl/

KONTAKT

biuro@chsm.org.pl