Chrześcijańska Fundacja Radość – Warszawa

Chrześcijańska Fundacja Radość – Warszawa

chrzescijanska_fundacja_radosc

Pomagając dzieciom chcemy:
stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego,
wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

KOMU POMAGAMY
Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najujboższych i patologicznych.
Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.

Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

KONTAKT

ul. Przyleśna 3
04-807 Warszawa

tel. +48 600 260 281

http://www.fundacja-radosc.pl

https://www.facebook.com/Fundacja.radosc/